Wat doet Vinkestijn Bewindvoering B.V.?

Vinkestijn Bewindvoering B.V. houdt zich vooral bezig met de uitvoering van beschermingsbewind, mentoraat en curatele. Hierbij wordt Vinkestijn Bewindvoering B.V. door de rechtbank benoemd tot bewindvoerder of curator.

In het kader van de privacy wetgeving is onze administratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet deze ook aan de nieuwe privacy wetgeving per 05-2018. Daarnaast is Vinkestijn Bewindvoering B.V. volwaardig lid van de NBBI.

Vinkestijn Bewindvoering B.V. is bereikbaar voor cliënten op maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur op 071-5419501, buiten deze tijden staat het antwoordapparaat aan. Wij verzoeken u duidelijk uw voor- EN achternaam in te spreken.

Voor instanties is er een ander telefoonnummer, bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt ook altijd een voicemail inspreken, deze wordt regelmatig afgeluisterd. Wilt u dit nummer ontvangen? Mail ons dan even.

Van 24 december 2021 tot en met 7 januari 2022 hebben wij geen telefonisch spreekuur. Wel kunt u de voicemail inspreken. De kinderbijslag wordt 3 januari 2022 overgemaakt, dit is op een maandag. 1 januari werken wij niet, en is het weekend.

Voor onze cliënten hebben wij de mogelijkheid om te kunnen inloggen en mee te kijken binnen ons systeem, zodat u zelf ook kunt zien wat er met uw geld gebeurt.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken wanneer iemand zelf niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Dit betekent dat iemand tijdelijk of voor langere tijd niet in staat is om zijn eigen financiën te beheren. Dit bewind kan worden uitgesproken voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Bij een bepaalde periode kunt u vooral denken aan de termijn wanneer iemand in de WSNP (wettelijk traject voor de schuldsanering) terecht is gekomen in verband met schulden, of wanneer iemand het minnelijk traject doorloopt van de schuldsanering.

Mentoraat

Mentoraat is een maatregel welke wordt uitgesproken als iemand niet meer volledig zelfstandig kan beslissen over NIET vermogensrechtelijke belangen. Dit gaat om verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Dit gaat dus niet over geld. Hierbij wordt ten alle tijden rekening gehouden met de wensen van de cliënt en zullen beslissingen waar mogelijk samen met cliënt worden genomen. Als dit niet meer lukt, zal de mentor altijd hetgeen doen waarvan hij of zij weet dat dit is wat de cliënt ook zou beslissen. Eventueel in samenspraak met familie voor zover dit mogelijk is binnen de kaders van de wettelijke bepalingen.

Curatele

Curatele is een maatregel waarbij iemand in principe geen zeggenschap meer heeft over hetgeen hij doet. Een voorbeeld is, dat als een curandus (degene die onder curatele is gesteld) een verplichting aangaat die volgens de curator (degene die is benoemd door de rechtbank) niet verstandig is, de curator deze verplichting teniet kan laten verklaren. Curatele is een erg zware maatregel, die niet zomaar wordt uitgesproken, er moeten zwaarwegende redenen zijn. Omdat dit echt maatwerk is, verzoek ik u voor meer informatie concact met ons op te nemen. Samen kunnen wij dan kijken wat de beste maatregel is.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is de lichtste maatregel waarbij geen rechter aan te pas komt. Hierbij verzorgen wij uw financiën waarbij u zelf nog zeggenschap en bevoegdheid hebt om beslissingen te nemen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de sectie budgetbeheer.

beschermingsbewind

Hoofdtaak van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en vooral beschermen van het vermogen van de cliënt. De rechtbank gaat er vanuit dat de bewindvoerder als een goede beheerder het geld beheert, en ervoor zorgt dat eventueel vermogen intact blijft. De kantonrechter kan ook beslissen om een bepaald gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen. Een voorbeeld hiervan is testamentair bewind. Hieronder valt bijvoorbeeld vermogen wat is verkregen vanuit een erfenis.

LET OP : Wij voeren alleen beschermingsbewind uit, op het moment dat er sprake is van onderliggende psychische of lichamelijke problematiek welke ook wordt onderbouwd door een arts. Ook moet er begeleiding zijn voor de cliënt, bijvoorbeeld ambulante woonbegeleiding. Het maakt niet uit of iemand wel of geen schulden heeft.

Jaarlijks is de bewindvoerder verplicht om verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. De kantonrechter heeft hierdoor een goed inzicht hoe de bewindvoerder werkt. Er moeten diverse bewijsstukken worden toegevoegd, waaronder een overzicht van het saldo aan het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De kosten die in rekening mogen worden gebracht voor het verrichten van deze werkzaamheden worden ieder jaar vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en worden gepubliceerd in de Staatscourant. Wij mogen niet afwijken van deze tarieven! Deze tarieven staan vast, en iedere professionele bewindvoerder is gehouden aan deze tarieven. Voor mensen met een laag inkomen zoals bijvoorbeeld bijstand of een UWV uitkering, waarbij het bewind is uitgesproken door de rechtbank, is de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor deze kosten. Voor mensen met een inkomen boven de 120% van het minimumloon wordt naar de situatie gekeken of zij recht hebben op bijzondere bijstand.

Werkzaamheden

Tot de normale werkzaamheden (werkzaamheden waarvoor u maandelijks de bijdrage betaald) behoren:

 • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Hierbij wordt samen met de cliënt bekeken of het budget sluitend is, en als het niet zo is, hoe dat komt en voorkomen kan worden. De (assistent) bewindvoerder neemt de beslissing echter er wordt altijd aangegeven waarom een beslissing is genomen.
 • Het uitvoeren van betalingen zoals de vaste lasten, leefgeld etc volgens het budgetplan.
 • Binnen de perken het bijwonen van zittingen van de kantonrechter.
 • Verzorgen van de belastingaangifte (vereenvoudigde box 1 aangifte). Bij vermogen, eigen huis, schulden valt deze aangifte wel binnen de werkzaamheden, echter hiervoor gelden dan aparte tarieven. Deze valt niet binnen het maandelijkse tarief.
 • Aanvragen van de diverse toeslagen, uitkeringen en kwijtscheldingen voor bijvoorbeeld waterschapsbelasting en dergelijke. Dit uiteraard alleen wanneer men hier recht op heeft.
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand, onder andere voor de kosten van de bewindvoering.
 • Het eventuele declareren van ziektekosten bij de zorgverzekeraar.
 • Het controleren en betalen van de eigen bijdrage WLZ. Dit kan zijn de Zorg met Verblijf bijdrage van het CAK, wanneer cliënt in een instelling verblijft, of de Zorg zonder Verblijf bijdrage wanneer er bijvoorbeeld thuiszorg is.
 • Het afsluiten en opzeggen van verzekeringen, eventueel opzeggen abonnementen en dergelijke.
 • Inventarisatie schulden, en bij niet problematische schulden eventuele afbetalingsregelingen treffen, of finale kwijting aanvragen indien mogelijk.
 • Behandeling van inkomende post, en indien nodig het doorzenden hiervan. Alles post komt in principe op ons kantoor binnen, om het overzicht te behouden. Wij dragen er zorg voor om post dezelfde dag als het is binnengekomen door te zenden naar uw huisadres.
 • Telefonisch spreekuur, dit wel binnen de grenzen. Wanneer de grens qua tijd overschreden wordt, geven wij dit aan, en zal er een uurtarief in rekening worden gebracht.
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter, en eventueel tussentijds rapporteren van problemen.
 • Het correct afsluiten van het dossier bijvoorbeeld bij overlijden van de cliënt, of als cliënt overstapt naar een andere bewindvoering.
 • Het opmaken van een eindrekening en verantwoording bij bovengenoemde zaken of wanneer de bewindvoering wordt opgezegd door de rechtbank.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren de onderstaande punten. Hiervoor wordt een uurtarief in rekening gebracht:

 • Schuldsanering wanneer er sprake is van problematische schulden. Dit wordt gedaan door o.a. de stadsbank of schuldsanering via de gemeente. Het aanleveren van de benodigde en bij ons bekende gegevens verzorgen wij uiteraard wel voor u.
 • Het meerdere malen meegaan naar een WSNP zitting, of naar een afspraak met bijvoorbeeld de Sociale Dienst.
 • Nalatenschappen, hiervoor verwijzen wij u graag naar een bij ons bekende notaris. Bij overlijden stopt namelijk de bewindvoering.
 • Ontruiming van de woning, bijvoorbeeld bij woninguitzetting of opname bij een verpleeginstelling.
 • Administratie van het PGB (persoonsgebonden budget). Hiervoor is door de rechtbank een apart tarief afgesproken.
 • Verkoop onroerend goed.
 • Het doen van aangiftes bij de politie voor diverse strafbare feiten.

Budgetbeheer

Wij hebben de mogelijkheid tot drie soorten budgetbeheer, namelijk light, medium en high.

Bij budgetbeheer light verzorgen wij de betalingen van de vaste lasten, en krijgt u week- of maandgeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de post en het doen van kwijtscheldingen etc

Bij budgetbeheer medium verzorgen wij de betalingen van de vaste lasten, krijgt u week- of maandgeld, en zorgen wij dat voor zover mogelijk de post direct naar ons komt. Eenvoudige handelingen zoals kwijtscheldingen worden gedaan door ons, mits wij alle papieren hiervoor in ons bezit hebben.

Bij budgetbeheer high verzorgen wij uw gehele administratie, waaronder de betalingen van de vaste lasten, het doen van kwijtscheldingen, aanvragen huurtoeslag etc. Dit is vergelijkbaar met bewindvoering, maar dan zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan ingezet worden als bewindvoering is aangevraagd tot de zitting is geweest.

Voor de tarieven verwijzen wij u graag naar de downloads.

Ons team

Wij werken met teams. Er zijn momenteel twee teams. De teams zijn als volgt ingedeeld :

Team 1 : Denise Terpelle, Anne Schouten, Diana Tessels, Patrick Pfeifer en Michelle Mechelse. Zij zijn bereikbaar op team1@vinkestijnbewindvoering.nl

Team 2 : Rob van Klink, Bertine Huberts, Paloma Cornelisse, Thomas de Rooij en Henny Neuteboom. Zij zijn bereikbaar op team2@vinkestijnbewindvoering.nl

Op vrijdag is er geen spreekuur maar wordt wel de voicemail afgeluisterd.

Cliënt worden?

Wanneer u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Vinkestijn Bewindvoering B.V., kunt u contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is vrijblijvend en in principe zonder kosten. Als u besluit om het verzoek te doen, gaan wij ook aan de slag met uw gegevens, en bent u in principe intake-kosten verschuldigd.

Bij beschermingsbewind moeten een groot aantal formulieren worden ingevuld, deze worden ingevuld tijdens de intake. Wel moet u rekening houden met griffiekosten, welke voor uw eigen rekening zijn. Wij ontvangen deze factuur graag, zodat wij uitstel kunnen vragen. Wij proberen reeds tijdens het eerste gesprek aan te geven, aan de hand van de gegevens die u ons geeft, of u eventueel in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de kosten die maandelijks en/of eenmalig worden gemaakt.

Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de e-mail eventuele vragen stellen, wij zullen deze dan binnen maximaal 2 werkdagen uw mail beantwoorden.