Wat doet Vinkestijn Bewindvoering?

Vinkestijn Bewindvoering houdt zich vooral bezig met de uitvoering van beschermingsbewind en curatele. Hierbij wordt Vinkestijn Bewindvoering door de rechtbank benoemd tot bewindvoerder of curator.

In het kader van de privacy wetgeving is onze administratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet ook aan de nieuwe privacy wetgeving per 05-2018. Daarnaast is Vinkestijn Bewindvoering volwaardig lid van de NBPB, de branchevereniging voor professionele bewindvoerders.

Vinkestijn Bewindvoering is bereikbaar voor cliënten op maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur op 071-5419501, buiten deze tijden staat het antwoordapparaat aan. Op vrijdag zijn wij niet bereikbaar

Voor instanties is er een ander telefoonnummer, bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 - 12.30 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur. Vraagt u gerust naar dit nummer via info@vinkestijnbewindvoering.nl

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken wanneer iemand zelf niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Dit betekent dat iemand tijdelijk of voor langere tijd niet in staat is om zijn eigen financiën te beheren. Dit bewind kan worden uitgesproken voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Bij een bepaalde periode kunt u vooral denken aan de termijn wanneer iemand in de WSNP (wettelijk traject voor de schuldsanering) terecht is gekomen in verband met schulden, of wanneer iemand het minnelijk traject doorloopt van de schuldsanering.

Curatele

Curatele is een maatregel waarbij iemand in principe geen zeggenschap meer heeft over hetgeen hij doet. Een voorbeeld is, dat als een curandus (degene die onder curatele is gesteld) een verplichting aangaat die volgens de curator (degene die is benoemd door de rechtbank) niet verstandig is, de curator deze verplichting teniet kan laten verklaren. Curatele is een erg zware maatregel, die niet zomaar wordt uitgesproken, er moeten zwaarwegende redenen zijn. Omdat dit echt maatwerk is, verzoek ik u voor meer informatie concact met ons op te nemen. Samen kunnen wij dan kijken wat de beste maatregel is.

beschermingsbewind

Hoofdtaak van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en vooral beschermen van het vermogen van de cliënt. De rechtbank gaat er vanuit dat de bewindvoerder als een goede beheerder het geld beheert, en ervoor zorgt dat eventueel vermogen intact blijft. De kantonrechter kan ook beslissen om een bepaald gedeelte van het vermogen onder bewind te stellen. Een voorbeeld hiervan is testamentair bewind. Hieronder valt bijvoorbeeld vermogen wat is verkregen vanuit een erfenis.

Jaarlijks is de bewindvoerder verplicht om verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. De kantonrechter heeft hierdoor een goed inzicht hoe de bewindvoerder werkt. Er moeten diverse bewijsstukken worden toegevoegd, waaronder een overzicht van het saldo aan het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De kosten die in rekening mogen worden gebracht voor het verrichten van deze werkzaamheden worden ieder jaar vastgesteld door het LOK, dit is het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters. Deze tarieven staan vast, en iedere professionele bewindvoerder is gehouden aan deze tarieven. Voor mensen met een laag inkomen zoals bijvoorbeeld bijstand of een UWV uitkering, waarbij het bewind is uitgesproken door de rechtbank, is de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor deze kosten. Voor mensen met een inkomen boven de 120% van het minimumloon wordt naar de situatie gekeken of zij recht hebben op bijzondere bijstand.

Werkzaamheden

Tot de normale werkzaamheden (werkzaamheden waarvoor u maandelijks de bijdrage betaald) behoren:

 • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Hierbij wordt samen met de cliënt bekeken of het budget sluitend is, en als het niet zo is, hoe dat komt en voorkomen kan worden. De (assistent) bewindvoerder neemt de beslissing echter er wordt altijd aangegeven waarom een beslissing is genomen.
 • Het uitvoeren van betalingen zoals de vaste lasten, leefgeld etc volgens het budgetplan.
 • Binnen de perken het bijwonen van zittingen van de kantonrechter.
 • Verzorgen van de belastingaangifte (vereenvoudigde box 1 aangifte). Bij vermogen, eigen huis, schulden valt deze aangifte wel binnen de werkzaamheden, echter hiervoor gelden dan aparte tarieven. Deze valt niet binnen het maandelijkse tarief.
 • Aanvragen van de diverse toeslagen, uitkeringen en kwijtscheldingen voor bijvoorbeeld waterschapsbelasting en dergelijke. Dit uiteraard alleen wanneer men hier recht op heeft.
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand, onder andere voor de kosten van de bewindvoering.
 • Het eventuele declareren van ziektekosten bij de zorgverzekeraar.
 • Het controleren en betalen van de eigen bijdrage WLZ. Dit kan zijn de Zorg met Verblijf bijdrage van het CAK, wanneer cliënt in een instelling verblijft, of de Zorg zonder Verblijf bijdrage wanneer er bijvoorbeeld thuiszorg is.
 • Het afsluiten en opzeggen van verzekeringen, eventueel opzeggen abonnementen en dergelijke.
 • Inventarisatie schulden, en bij niet problematische schulden eventuele afbetalingsregelingen treffen, of finale kwijting aanvragen indien mogelijk.
 • Behandeling van inkomende post, en indien nodig het doorzenden hiervan. Alles post komt in principe op ons kantoor binnen, om het overzicht te behouden. Wij dragen er zorg voor om post dezelfde dag als het is binnengekomen door te zenden naar uw huisadres.
 • Telefonisch spreekuur, dit wel binnen de grenzen. Wanneer de grens qua tijd overschreden wordt, geven wij dit aan, en zal er een uurtarief in rekening worden gebracht.
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter, en eventueel tussentijds rapporteren van problemen.
 • Het correct afsluiten van het dossier bijvoorbeeld bij overlijden van de cliënt, of als cliënt overstapt naar een andere bewindvoering.
 • Het opmaken van een eindrekening en verantwoording bij bovengenoemde zaken of wanneer de bewindvoering wordt opgezegd door de rechtbank.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren de onderstaande punten. Hiervoor wordt een uurtarief in rekening gebracht:

 • Schuldsanering wanneer er sprake is van problematische schulden. Dit wordt gedaan door o.a. de stadsbank of schuldsanering via de gemeente. Het aanleveren van de benodigde en bij ons bekende gegevens verzorgen wij uiteraard wel voor u.
 • Het meerdere malen meegaan naar een WSNP zitting, of naar een afspraak met bijvoorbeeld de Sociale Dienst.
 • Nalatenschappen, hiervoor verwijzen wij u graag naar een bij ons bekende notaris. Bij overlijden stopt namelijk de bewindvoering.
 • Ontruiming van de woning, bijvoorbeeld bij woninguitzetting of opname bij een verpleeginstelling.
 • Administratie van het PGB (persoonsgebonden budget). Hiervoor is door de rechtbank een apart tarief afgesproken.
 • Verkoop onroerend goed.
 • Het doen van aangiftes bij de politie voor diverse strafbare feiten.

Cliënt worden?

Wanneer u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Vinkestijn Bewindvoering, kunt u contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is vrijblijvend en in principe zonder kosten. Als u besluit om het verzoek te doen, gaan wij ook aan de slag met uw gegevens, en bent u in principe intake-kosten verschuldigd.

Bij beschermingsbewind dient u het “Verzoek tot onderbewindstelling” volledig in te vullen en in te dienen bij de rechtbank. Wij sturen dan een “bereidheidsverklaring” aan de Rechtbank, dit is een formulier waarin wij ons bereid verklaren om uw bewindvoerder te worden. Wij kunnen u uiteraard ook helpen met het invullen van de diverse formulieren. Wel moet u rekening houden met griffiekosten, welke voor uw eigen rekening zijn. Deze moeten betaald zijn voor uw verzoek door de Rechtbank in behandeling wordt genomen. Wij geven tijdens het eerste gesprek aan, aan de hand van de gegevens die u aangeeft, of u eventueel in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de kosten die maandelijks en/of eenmalig worden gemaakt.

Natuurlijk kunt u ook telefonisch of via de e-mail eventuele vragen stellen, wij zullen deze dan binnen maximaal 48 uur beantwoorden.

Ons team

Wij werken met teams. Er zijn momenteel drie bewindteams en 1 curatele/mentoraat team. De teams zijn als volgt ingedeeld :

Team 1 : Erryn Andriese en Denise van der Meer.

Team 2 : Laura van Roode en Bertine Huberts.

Team 3 : Femke Blom en per 3 september start Anne Schouten. Dit team is op woensdag niet aanwezig.

Team 4 : Martine Vinkestijn en Laura van Roode. Dit is het curatele/mentor team

Alle teams zijn bereikbaar via info@vinkestijnbewindvoering.nl

Downloads

De onderstaande documenten kunt u downloaden: